Benoit De Cleene & Yves De Deken, Geassocieerde notarissen te Antwerpen

 

Benoit De Cleene & Yves De Deken

Geassocieerde notarissen te Antwerpen

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen

Jodenstraat 12/1
2000 Antwerpen
Tel. (03) 470.28.00
Fax. (03) 233.85.21

BV
BTW BE 0562867739
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

16 juli 2020

In een notariële verkoopakte zal je vrijwel steeds de clausule terugvinden dat de eigendom verkocht wordt 'voor vrij en onbelast'. Deze belangrijke juridische bepaling betekent dat je als koper het goed verkrijgt zonder enige schuld of hypotheek. De notaris speelt een cruciale rol bij de bescherming van de koper.

Schulden en lasten die op een onroerend goed rusten, zijn geen goed nieuws voor de koper. We bekijken wat deze lasten kunnen zijn en waarom de notaris hier een belangrijke rol in speelt.

1. Hypotheken

Had de verkoper van de woning een hypotheek op zijn pand? Dan moet deze schuld eerst afbetaald worden. Dit gebeurt uiterlijk bij het verlijden van de akte.

Hoe zal dit concreet gebeuren? De notaris gaat op het Kantoor Rechtszekerheid (het vroegere hypotheekkantoor) na of een hypotheek werd ingeschreven. Is dit effectief zo, dan zal de notaris de afrekening van de schuld vragen aan de bank. De prijs die de verkoper ontvangt voor de verkoop van de woning zal hij moeten aanwenden om zijn lopende schuld terug te betalen. Zo kan de hypotheek worden geschrapt. We noemen dit de ‘doorhaling’ van de hypotheek.

Dit is een zeer belangrijke stap voor de koper. Als de hypotheek niet wordt doorgehaald, dan neemt de koper ernstige risico’s. De gekochte eigendom zou dan nog verkocht kunnen worden op verzoek van de bank. De tussenkomst van de notaris verhindert dit.

2. Belastingen

Vooraleer de notaris een notariële verkoopakte verlijdt, is hij wettelijk verplicht om na te gaan of de verkoper fiscale schulden heeft. Dit doet de notaris bij de bevoegde ontvangkantoren van belastingen. Het gaat zowel om directe belastingen, als belastingen op de toegevoegde waarde, onroerende voorheffing, provincie- en gemeentebelastingen en de erfbelasting.

Als de fiscus binnen de 12 werkdagen na de vraag van de notaris laat weten dat er inderdaad nog fiscale schulden bestaan, is de notaris ook hier verplicht de nodige gelden af te houden van de koopprijs. Dit om deze schulden aan te zuiveren. Zou dit niet gebeuren, dan zou de fiscus een hypotheek laten inschrijven op het verkochte goed, zodat de verkoper ook in dat geval het risico loopt dat zijn eigendom wordt verkocht.

De notaris zal ook bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de sociale verzekeringskassen navraag doen of de verkoper nog achterstallen heeft.

3. Stedenbouwkundige inbreuken

Indien de verkochte eigendom opgericht of verbouwd werd in strijd met dwingende stedenbouwkundige bepalingen, dan kan de overheid de afbraak vorderen. De overheid meldt dit bij het Kantoor Rechtszekerheid. Voor de koper van een pand is dit uiteraard geen goed nieuws.

Vandaar dat de notaris vóór het verlijden van de akte steeds nagaat of zo’n bezwaren bestaan. Is er sprake van een vordering of vonnis tot afbraak, dan zal de notaris de koper hiervan informeren voor het tot de aankoop overgaat. De notaris zal trouwens ook bij de betrokken gemeente nagaan welke vergunningen zijn afgeleverd en of er bouwmisdrijven bekend zijn.

4. Betwistingen van het eigendomsrecht van de verkoper

De notaris moet er zeker van zijn dat het eigendomsrecht van de verkoper niet in vraag wordt gesteld. Indien er hierover betwistingen bestaan, zullen eventuele dagvaardingen of gerechtelijke uitspraken vermeld staan bij het Kantoor Rechtszekerheid. Ook hier zal de notaris dankzij de nodige opzoekingen de koper kunnen informeren vóór hij de akte verlijdt.

5. Beslagmaatregelen

Schuldeisers van de verkoper kunnen beslag leggen op zijn onroerende goederen ingeval van schulden. Indien zo’n maatregelen worden getroffen, zal daarvan ook melding gemaakt worden op Kantoor Rechtszekerheid. Ook dit zal de notaris moeten nagaan. Als er schulden zijn,  zal hij ervoor zorgen dat de nodige gelden van de koopprijs worden afgehouden om deze terug te betalen. Zo riskeert de koper geen beslag op de net aangekochte woning

Schulden en lasten kunnen al aanwezig zijn op het ogenblik dat de verkoopovereenkomst (compromis) ondertekend wordt. Daarom is het cruciaal om zich als koper te laten bijstaan door een notaris bij het opmaken van de verkoopovereenkomst. Deze tussenkomst van de notaris brengt geen bijkomend ereloon of kosten met zich mee.

De notaris zal trouwens voorstellen ieder voorschot op een bijzondere rekening te blokkeren tot aan de verkoopakte. Dit is om te vermijden dat de koper zijn voorschot zou kwijt zijn als de verkoop omwille van de voormelde lasten en schulden niet kan doorgaan.

 

Bron: Fednot

14 juli 2020

Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in het leven. Maar toch is het nuttig om stil te staan bij de overdracht van je vermogen.

Successieplanning draait lang niet alleen om het vermijden van een fiscale kater. Voor sommige mensen is het nadenken over het lot van hun vermogen een echte must. Denk maar aan kinderloze vrijgezellen, nieuw-samengestelde gezinnen, mensen die geen familie meer hebben… Indien zij niets regelen via de notaris, beslist de wet wie van hen erft.

In deze brochure leggen we je uit hoe je met zorg je vermogen kan overdragen. Er bestaat immers een waaier aan mogelijkheden. De notaris staat voor je klaar met advies.

Bron: Fednot

13 juli 2020

Een echtscheiding door onderlinge toestemming is de minst pijnlijke manier om uit het huwelijksbootje te stappen. Wat houdt zo’n echtscheiding precies in?

De coronacrisis leidt tot een stijging van het aantal scheidingen. Een punt zetten achter de relatie is voor de partners en de kinderen emotioneel sowieso al een  zware dobber.

Om te vermijden dat de relatiebreuk ook nog eens uitmondt in een zware en kostelijke procedureslag voor de rechtbank, kies je best voor een echtscheiding door onderlinge toestemming of een EOT.

Bij een EOT moeten de echtgenoten een overeenkomst bereiken over alle gevolgen van de echtscheiding. Je bepaalt samen met je ex-partner hoe je de gevolgen van de scheiding regelt. Die regeling moet uitmonden in een schriftelijke overeenkomst die tot stand moet komen vóór  je de procedure voor de rechtbank kan inleiden.

Voorafgaande overeenkomst

In die voorafgaande overeenkomst moet je een akkoord opnemen over het verblijf en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en over de verdeling van de goederen en de schulden. Je moet vooraf ook beslissen of je elkaar een onderhoudsuitkering zult betalen en of je nog van elkaar zult erven als één van de partners tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt.

In theorie kunnen de partners onderling tot een akkoord komen. De tussenkomst van een notaris is alleen verplicht als je met je ex ook een regeling treft over een onroerend goed zoals een woning waarvan je samen eigenaar bent. Bijvoorbeeld als jullie beslissen om de gemeenschappelijke woning te verkopen of als je je partner wil uitkopen.

Toch is een professionele ondersteuning bij het bereiken van een voorafgaande regeling aan te raden. Een notaris kan je wijzen op de juridische valkuilen en weet hoe hij de soms complexe overeenkomst moet opstellen. Bovendien kan hij bemiddelen wanneer jullie het niet meteen eens geraken over bepaalde aspecten van de echtscheiding.

Onherstelbare ontwrichting

Bereiken jullie geen akkoord, dan kan je voor de rechtbank een procedure beginnen om de echtscheiding te vragen op grond van “een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”. Maar dan is de kans reëel dat die procedure uitmondt in een kostelijke procedureslag die jaren kan aanslepen. Zo’n gerechtelijke procedure weegt ook zwaar door op menselijk vlak en vaak dreigen de kinderen de dupe te worden.

Precies daarom kan de familierechtbank de ex-partners ook dan bevelen om eerst nog een bemiddelingspoging te ondernemen.  

Pas als er geen onderling akkoord uit de bus komt, hakt de rechtbank de knopen door. De rechter beslist dan waar en wanneer de kinderen moeten verblijven en hoeveel onderhoudsgeld er voor hen en eventueel voor de ex-partner moet worden betaald. En daarmee is de kous niet af. Bij zo’n procedure wordt in principe een notaris via een vonnis aangesteld om over te gaan tot de vereffening- verdeling van het huwelijksvermogen.

Met een EOT kan je dat allemaal vermijden, verloopt de procedure veel vlotter en houd je de regie over de gevolgen van je relatiebreuk veel meer in eigen handen.

 

Bron: Fednot

 

Kris BONTE
Licentiaat in de rechten

kb(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Bénédicte ROELS
Notarieel medewerkster

br(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Kim ROBEYNS
Notarieel medewerkster

kr(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

An DE MEULDER
Licentiate in het notariaat

adm(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Colette POULEYN
Notarieel medewerkster

cp(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Michel Somers
Master in de rechten

ms(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Katrien VANGRAMBEREN
Notarieel medewerkster

kv(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Bram VISSENAEKENS
Licentiaat in het notariaat

bv(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Magali Jonckheere
Licentiate in de rechten

mj(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Geraldine Truyens
Notarieel medewerkster

gt(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

Annick Spegelaere
Licentiate in de rechten

as(plaats the 'at' sign hier)notddc.be

 
 

De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen

Jodenstraat 12/1
2000 Antwerpen
Tel. (03) 470.28.00
Fax. (03) 233.85.21

BV
BTW BE 0562867739
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
W 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 17:30  
V 09:00 >  12:00   gesloten  
Z gesloten  
Historiek

Historiek

Opvolgers van:
Voor Benoît De Cleene: Meester Pieter De Cleene-Van der Avoort
Voor Yves De Deken: Meester Pierre De Deken

Verlofperiodes